۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
محصولات کاغذی لطیف

در سایه الطاف الهی و با همدلی، تلاش و کوشش یکپارچه کارکنان فهیم، صدیق و متعهد شرکت محصولات کاغذی لطیف،تلاش اینجانب و همکاران بر این بوده است تا این واحد معظم که یکی از بزرگترین تولید کنندگان تیشو در داخل کشور می باشد علیرغم بحرانهای چند سال اخیر در حوزه اقتصادی و محیط بشدت رقابتی امروزه، مسیر رشد و توسعه را با موفقیت طی نمایددر سایه الطاف الهی و با همدلی، تلاش و کوشش یکپارچه کارکنان فهیم، صدیق و متعهد شرکت محصولات کاغذی لطیف،تلاش اینجانب و همکاران بر این بوده است تا این واحد معظم که یکی از بزرگترین تولید کنندگان تیشو در داخل کشور می باشد علیرغم بحرانهای چند سال اخیر در حوزه اقتصادی و محیط بشدت رقابتی امروزه، مسیر رشد و توسعه را با موفقیت طی نماید

آخرین اخبار
استاندارد ها و افتخارات