•  
     

حقیقی بازرگانی

مشخصات شناسنامه ای

نام  نام خانوادگی   شماره شناسنامه  
کد ملی    تصویر شناسنامه  
بارگذاری
تصویر کارت ملی  
بارگذاری

مشخصات مجوز

مجوزدارد؟  
 شماره کارت بازرگانی  میزان خرید ماهیانه

مشخصات پستی

آدرس دفتر  شماره تماس  تلفن همراه
فکس  کد پستی  


 

حقوقی بازرگانی

مشخصات مدیر عامل

نام نام خانوادگی  شماره تماس  شماره همراه 
شماره شناسنامه  کد ملی  شماره کارت بازرگانی  
آیا مدیر عامل از سهامداران است ؟

مشخصات شرکت

نام شرکت  نوع شرکت شماره ثبت محل ثبت
سال ثبت شناسه ملی  کد اقتصادی  تصویر روزنامه آخرین تغییرات
بارگذاری
 
 تصویر آگهی ثبت شرکت
بارگذاری
میزان خرید ماهیانه  آدرس دفتر
شماره تماس فکس
اسامی هیات مدیره بهمراه کد ملی صاحبان امضاء

مشخصات مجوز

( آیا مجوز دارد ؟)
نوع مجوز شماره مجوز ارگان صادرکننده  تصویر مجوز
بارگذاری


حقیقی تولیدی

مشخصات شناسنامه ای

نام نام خانوادگی شماره شناسنامه
کد ملی  تصویر شناسنامه  
بارگذاری
تصویر کارت ملی
بارگذاری
 
شماره تماس  شماره همراه 

مشخصات مجوز مجوزدارد؟
نوع مجوز  شماره مجوز  ارگان صادر کننده مجوز  میزان خرید ماهیانه
 اسکن مجوز
بارگذاری

مشخصات پستی

 کارخانه دارد یا خیر؟
آدرس کارخانه شماره تماس کارخانه فکس  کد پستی کارخانه  نوع محصولات تولیدی
 دفتر مرکزی دارد یا خیر؟
آدرس دفتر مرکزی شماره تماس دفتر مرکزی  کد پستی دفتر مرکزی


حقوقی تولیدی

مشخصات مدیر عامل

نام  نام خانوادگی  شماره شناسنامه
کد ملی  شماره تماس  شماره همراه 
آیا مدیر عامل از سهامداران است ؟

مشخصات شرکت

نام شرکت نوع شرکت شماره ثبت محل ثبت
سال ثبت شناسه ملی کد اقتصادی تصویر روزنامه آخرین تغییرات
بارگذاری

آگهی ثبت شرکت
بارگذاری

اسامی هیات مدیره بهمراه کد ملی صاحبان امضاء

آدرس

آدرس کارخانه کد پستی شماره تماس نام و نام خانوادگی مدیر کارخانه
آدرس دفتر مرکزی شماره تماس فکس

مشخصات مجوز

نوع مجوز شماره مجوز ظرفیت تولید ( مطابق مجوز) ظرفیت تولید (حال حاضر) میزان مصرف ماهانه تیشو  نوع محصولات تولیدی